ترانه کودکانه انگلیسی سلام حالت چطوره؟

متن ترانه همراه با ترجمه فارسی

Hello, hello, hello

سلام، سلام، سلام

How are you?

حالت چطوره؟

Hello, hello, hello

سلام، سلام، سلام

How are you?

حالت چطوره؟

I’m good

من خوبم

I’m great

من عالی ام

I’m wonderful

من فوق العاده ام

I’m good

من خوبم

I’m great

من عالی ام

I’m wonderful

من فوق العاده ام

Hello, hello, hello

سلام، سلام، سلام

How are you?

حالت چطوره؟

Hello, hello, hello

سلام، سلام، سلام

How are you?

حالت چطوره؟

I’m tired

من خسته ام

I’m hungry

من گرسنه ام

I’m not so good

من خیلی خوب نیستم

I’m tired

من خسته ام

I’m hungry

من گرسنه ام

I’m not so good

من خیلی خوب نیستم

Hello, hello, hello

سلام، سلام، سلام

How are you?

حالت چطوره؟

Hello, hello, hello

سلام، سلام، سلام

How are you?

حالت چطوره؟

Hello, hello, hello

سلام، سلام، سلام

How are you?

حالت چطوره؟

Hello, hello, hello

سلام، سلام، سلام

How are you?

حالت چطوره؟