ترانه کودکانه انگلیسی میمون و موز

متن ترانه همراه با ترجمه فارسی

One banana, two bananas, one, two, three.

یک دونه موز، دو تا موز، یک، دو، سه.

Three bananas for me.

سه تا موز برای من.

Four bananas, five bananas, four, five, six.

چهار تا موز، پنج تا موز، چهار، پنج، شش.

Six bananas for me.

شش تا موز برای من.

Seven.

هفت.

Eight.

هشت.

Nine.

نه.

Ten.

ده.

Ten bananas for me.

ده تا موز برای من.

Eleven, twelve, thirteen.

یازده، دوازده، سیزده.

Thirteen bananas for me.

سیزده تا موز برای من.

Fourteen, fifteen, sixteen.

چهارده، پانزده، شانزده.

Sixteen bananas for me.

شانزده تا موز برای من.

Seventeen.

هفده.

Eighteen.

هجده.

Nineteen.

نوزده.

Twenty.

بیست.

Twenty bananas for me.

بیست تا موز برای من.

Bananas to the left.

موزها به سمت چپ.

Bananas to the right.

موزها به سمت راست.

Bananas turn around.

موزها میچرخن.

Bananas sit down.

موزها میشینن.

Now peel your bananas and take a bite.

حالا موزهاتون رو پوست بگیرید و یک گاز بزنید.