مجموعه کامل کتاب‌های Phonics for Kids

کتاب های Phonics for Kids یک مجموعه شش سطحی از انتشارات لانگمن برای آموزش الفبای زبان انگلیسی به کودکان است. هر یک از درس های این مجموعه شامل آموزش یکی از حروف الفبای انگلیسی، فایل صوتی، تمرین، داستان و ترانه های کودکانه میباشد.