مجموعه کامل کتاب‌های Sounds Like Reading

مجموعه کتاب های Sounds Like Reading از انتشارات میلبروک یکی از سرگرم کننده ترین مجموعه های آموزش صداهای مختلف حروف الفبای انگلیسی به کودکان میباشد.

کتاب اول

کتاب دوم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب چهارم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب پنجم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب ششم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب هفتم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است

کتاب هشتم

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است