سطح اول زبان انگلیسی کودکان

درباره این سطح

اولین سطح آموزش زبان انگلیسی کودکان (مقدماتی 1) بر اساس استانداردهای دانشگاه کمبریج و چارچوب آموزشی اتحادیه اروپا شامل یادگیری الفبای انگلیسی، تشخیص صدای حروف صدا دار و صامت، و آشنایی دیداری با لغات ابتدایی میباشد (آموزش نگارش حروف در سطح دوم ارائه میگردد). این سطح دارای 26 درس و فلش کارت های مرتبط بوده که چشم، گوش و ذهن کودک را با مباحث ذکر شده آشنا میکند.