سطح پنجم

درس دو

این درس مخصوص یادگیری کلمات هست و کودک با نام برخی از شغل های مهم و همچنین مکان های مربوط به اونها آشنا میشه. برای تمرین این درس از فلش کارت ها و برگه های تمرین انتهای صفحه استفاده کنین.