ترانه کودکانه انگلیسی میتونی دست بزنی؟

متن ترانه همراه با ترجمه فارسی

Hello, hello.

سلام، سلام.

Can you clap your hands?

میتونی دست بزنی؟

Hello, hello.

سلام، سلام.

Can you clap your hands?

میتونی دست بزنی؟

Can you stretch up high?

میتونی خودتو رو به بالا بکشی؟

Can you touch your toes?

میتونی انگشتهای پات رو لمس کنی؟

Can you turn around?

میتونی برگردی؟

Can you say, “Hello”?

میتونی بگی “سلام”؟

Hello, hello.

سلام، سلام.

Can you stomp your feet?

میتونی پا بکوبی؟

Hello, hello.

سلام، سلام.

Can you stomp your feet?

میتونی پا بکوبی؟

Can you stretch up high?

میتونی خودتو رو به بالا بکشی؟

Can you touch your toes?

میتونی انگشتهای پات رو لمس کنی؟

Can you turn around?

میتونی برگردی؟

Can you say, “Hello”?

میتونی بگی “سلام”؟

Hello, hello.

سلام، سلام.

Can you clap your hands?

میتونی دست بزنی؟

Hello, hello.

سلام، سلام.

Can you stomp your feet?

میتونی پا بکوبی؟