ترانه کودکانه انگلیسی اعضای بدن من (2)

متن ترانه همراه با ترجمه فارسی

This is my head

این سر من هست

These are my eyes

اینها چشم های من هستن

This is my nose

این بینی من هست

These are my ears

اینها گوش های من هستن

This is my mouth

این دهان من هست

These are my teeth

اینها دندان های من هستن

This is my chin

این چانه من هست

These are my cheeks

اینها گونه های من هستن

Sing along with me

با من آواز بخون

La-La-La-La-La

لا لا لا لا لا

Jump along with me

با من بپر

Wiggle along with me

با من تکان بخور

Point along with me

با من اشاره کن

Head

سر

Eyes

چشم ها

Nose

بینی

Ears

گوش ها

Mouth

دهان

Teeth

دندان ها

Chin

چانه

Cheeks

گونه ها

This is my neck

این گردن من هست

This is my chest

این قفسه سینه من هست

This is my back

این کمر من هست

This is my stomach

این شکم من هست

These are my shoulders

اینها شانه های من هستن

These are my arms

اینها بازو های من هستن

These are my hands

اینها دست های من هستن

These are my fingers

اینها انگشت های من هستن

Sing along with me

با من آواز بخون

La-La-La-La-La

لا لا لا لا لا

Jump along with me

با من بپر

Wiggle along with me

با من تکان بخور

Point along with me

با من اشاره کن

Neck

گردن

Chest

قفسه سینه

Back

کمر

Stomach

شکم

Shoulders

شانه ها

Arms

بازو ها

Hands

دست ها

Fingers

انگشت ها

These are my legs

اینها پا های من هستن

These are my knees

اینها زانو های من هستن

These are my feet

اینها پنجه های پای من هستن

These are my toes

اینها انگشت های پای من هستن

Sing along with me

با من آواز بخون

La-La-La-La-La

لا لا لا لا لا

Jump along with me

با من بپر

Wiggle along with me

با من تکان بخور

Point along with me

با من اشاره کن

Legs

پا ها

Knees

زانو ها

Feet

پنجه های پا

Toes

انگشت های پا

Sing along with me

با من آواز بخون

La-La-La-La-La

لا لا لا لا لا

Jump along with me

با من بپر

Wiggle along with me

با من تکان بخور

This is me!

این من هستم!