ترانه کودکانه انگلیسی اعضای بدن من (1)

متن ترانه همراه با ترجمه فارسی

Head, shoulders, knees, and toes

سر، شانه ها، زانو ها و انگشت های پا

Knees and toes

زانو ها و انگشت های پا

Head, shoulders, knees, and toes

سر، شانه ها، زانو ها و انگشت های پا

Knees and toes

زانو ها و انگشت های پا

And eyes and ears and mouth and nose

و چشم ها و گوش ها و دهان و بینی

Head, shoulders, knees, and toes

سر، شانه ها، زانو ها و انگشت های پا

Knees and toes

زانو ها و انگشت های پا

One more time.

یکبار دیگه.

Head, shoulders, knees, and toes

سر، شانه ها، زانو ها و انگشت های پا

Knees and toes

زانو ها و انگشت های پا

Head, shoulders, knees, and toes

سر، شانه ها، زانو ها و انگشت های پا

Knees and toes

زانو ها و انگشت های پا

And eyes and ears and mouth and nose

و چشم ها و گوش ها و دهان و بینی

Head, shoulders, knees, and toes

سر، شانه ها، زانو ها و انگشت های پا

Knees and toes

زانو ها و انگشت های پا