ترانه کودکانه انگلیسی دنبالم بیا

متن ترانه همراه با ترجمه فارسی

Follow me.

دنبالم بیا.

Follow me.

دنبالم بیا.

It’s as easy as can be.

به همین آسونی.

Follow me.

دنبالم بیا.

Follow me.

دنبالم بیا.

1, 2, 3…

1, 2, 3…

Clap your hands.

دست بزن.

Spin around.

دور خودت بچرخ.

Bend your knees.

زانوهات رو خم کن.

Touch the ground.

زمین رو لمس کن.

Follow me.

دنبالم بیا.

Follow me.

دنبالم بیا.

It’s as easy as can be.

به همین آسونی.

Follow me.

دنبالم بیا.

Follow me.

دنبالم بیا.

1, 2, 3…

1, 2, 3…

Wiggle your fingers.

انگشتهات رو تکون بده.

Tippy toe.

روی انگشتهای پات راه برو.

Stretch up high.

خودتو رو به بالا بکش.

Wave hello!

دست تکون بده!

Follow me.

دنبالم بیا.

Follow me.

دنبالم بیا.

It’s as easy as can be.

به همین آسونی.

Follow me.

دنبالم بیا.

Follow me.

دنبالم بیا.

1, 2, 3…

1, 2, 3…

Flap your arms.

با دستهات بال بزن.

Stomp your feet.

پایکوبی کن.

Pat your back.

به کمرت آروم دست بزن.

Take a seat!

بشین!