سطح سوم

درس دو

تو این درس کودک شما نوشتن و خوندن اعداد 1 تا 10 رو دوره میکنه. قبل از شروع درس بعدی، فلش کارت ها رو بطور کامل تمرین کنین.