سطح سوم

درس هشت

تو این درس کودک شما با هشت شکل هندسی از جمله دایره، مثلث، مربع، مستطیل، لوزی، پنج ضلعی، شش ضلعی و هشت ضلعی آشنا میشه. یادگیری اسامی پنج ضلعی، شش ضلعی و هشت ضلعی اختیاری بوده ولی بقیه موارد الزامی هست.

مشاهده محتوای کامل این بخش تنها برای اعضای ویژه سایت مقدور است